Er zijn momenteel geen openstaande vacatures.

×

Juridische & Privacy Informatie

Aansprakelijkheid

GfG® besteedde veel aandacht aan de formulering en teksten van deze website. Alle teksten worden in een zo begrijpelijk mogelijke taal geschreven, zeer toegankelijk voor elke reiziger/consument. Ook de voorbeelden zijn in deze zin geschreven. Dit is niet hetzelfde als vanuit verzekerings- of juridisch oogpunt. Deze laatste vereisen nog meer gedetailleerde informatie, zodat geen discussies mogelijk zijn. Daarom wenst GfG® elke lezer attent te maken op de Algemene Voorwaarden die vermeld staan onder de rubriek Voorwaarden. GfG® is alleen aan deze Algemene Voorwaarden gebonden.

Bescherming van uw persoonsgegevens en vertrouwelijkheid 

Het Garantiefonds Reizen (de verantwoordelijke van de verwerking, met als ontvangers haar medewerkers en herverzekeraar) heeft de toelating om de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken in functie van het polis- en schadebeheer, klantenservice en alle andere wettelijke doeleinden waartoe het Garantiefonds Reizen gemachtigd is, met inbegrip van historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. De verstrekte persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft de onderlinge verzekerde het recht van mededeling, toegang en verbetering alsook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de door hem verstrekte persoonsgegevens met het oog op direct marketing doeleinden.

Belangenconflictenbeleid

Volgens de Belgische wetgeving gebaseerd op de Europese richtlijn met betrekking tot de markten van financiële instrumenten (Markets in Financial Instruments Directive of MiFID) is het Garantiefonds Reizen ertoe verplicht alle nodige organisatorische en administratieve maatregelen te nemen teneinde belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren en de belangen van de klanten te behartigen. Meer informatie vindt hier

Klacht

Definitie: "elke uiting van ontevredenheid met betrekking tot de verzekeringsactiviteiten van de onderneming waarop impliciet of expliciet een antwoord wordt verwacht"

Procedure: elke klacht van een verzekeringnemer of een begunstigde tegen het Garantiefonds Reizen kan worden ingediend per post: Garantiefonds Reizen, Klachtendienst, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, of per mail: claims@gfg.be

Algemene bevoegdheid: Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - www.ombudsman.as

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Toezichtbevoegdheid

Als onderlinge verzekeringsvereniging is het Garantiefonds Reizen (toegelaten onder codenr. 1055 bij KB van 30/08/1996 (BS 17/09/1996) voor de verzekeringsverrichtingen in takken 16 en 18, en ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen onder nr. 39.888A), onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België of NBB (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten of FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel).

Intellectuele eigendom 

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website, de inhoud, de vorm alsook de informatie, namen, afkortingen en logo's aanwezig op de website van het Garantiefonds Reizen zijn eigendom van deze laatste. De toegang tot de website houdt geenszins een overdracht van de intellectuele rechten in.
Het is verboden om het geheel of een deel van de website of de informatie die zich erop bevindt te kopiëren, reproduceren, publiceren zonder de schriftelijke voorafgaande toelating van het Garantiefonds Reizen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht  

De toegang tot en het gebruik van de website van het Garantiefonds Reizen vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen met betrekking tot de website van het Garantiefonds Reizen, de inhoud of het gebruik ervan zijn enkel de Belgische Hoven en Rechtbanken bevoegd.

 

 

×