Juridisch & Privacy

home
  • FTI Touristik GmbH en haar internationale dochterondernemingen waren en zijn niet verzekerd bij het Garantiefonds Reizen (GFG)!

  • Het Garantiefonds Reizen is verhuisd. Nieuw adres: Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel.

arrow
arrow

Juridisch & Privacy

Aansprakelijkheid

Het Garantiefonds Reizen® besteedde veel aandacht aan de formulering en teksten van deze website. Alle teksten worden in een zo begrijpelijk mogelijke taal geschreven, zeer toegankelijk voor elke reiziger/consument. Ook de voorbeelden zijn in deze zin geschreven. Dit is niet hetzelfde als vanuit verzekerings- of juridisch oogpunt. Deze laatste vereisen nog meer gedetailleerde informatie, zodat geen discussies mogelijk zijn. Daarom wenst het Garantiefonds Reizen® elke lezer attent te maken op de Algemene Voorwaarden. Het Garantiefonds Reizen® is alleen aan deze Algemene Voorwaarden gebonden.

Bescherming van uw persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

Welke persoonsgegevens verzamelt het Garantiefonds Reizen®?

De persoonsgegevens zijn de gegevens die toelaten een persoon op een unieke manier te identificeren of te contacteren. Wanneer een persoon het Garantiefonds Reizen® een aanvraag van verzekering stuurt, een vraag stelt, aan een wedstrijd deelneemt of een schadedossier indient, kan het Garantiefonds Reizen® een reeks gegevens verzamelen die het volgende kunnen bevatten: naam, voornaam, verblijfsadres, wettelijke woonplaats, telefoonnummer vaste lijn of gsm, geboortedatum, e-mailadres.

Waarom verzamelt het Garantiefonds Reizen® de persoonsgegevens?

Dankzij de verzamelde gegevens kan hij de (potentiële) Onderling Verzekerden informeren over zijn producten en diensten. Zij laten hem eveneens toe zijn producten en diensten voor de Onderling Verzekerden te ontwikkelen en te verbeteren. Het Garantiefonds Reizen® laat op zijn formulieren steeds de mogelijkheid om te weigeren dat de persoonsgegevens gebruikt worden voor eventuele commerciële doeleinden. Deze mogelijkheid tot weigering kan op ieder ogenblik en zonder rechtvaardiging. Zij laten hem bovendien toe om belangrijke kennisgevingen zoals contracten, vervaldagberichten, betalingskwitanties, maar ook contractuele wijzigingen te sturen. Tot slot gebruikt het Garantiefonds Reizen®, in het kader van het schadebeheer, op discrete wijze en met respect voor iedereen, de persoonsgegevens van de verzekerden en van de betrokken partijen, met inbegrip van de gegevens van de begunstigden. In de meeste gevallen verzamelt het Garantiefonds Reizen® de persoonsgegevens rechtstreeks bij de betrokkenen. Het gebeurt evenwel dat hij gegevens ontvangt die hem door andere maatschappijen of derden worden toegestuurd. Alle andere gegevens zijn afkomstig van openbare bronnen. Net zoals voor de andere persoonsgegevens die het Garantiefonds Reizen® verzamelt, worden deze gegevens uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met de Privacy Policy van het Garantiefonds Reizen® en volgens de modaliteiten die met deze derden werden overeengekomen.

Kinderen

Het Garantiefonds Reizen® volgt de gedragscode van Assuralia inzake marketing ten aanzien van jongeren. Er wordt geen enkele reclame voor een verzekering rechtstreeks verstuurd naar kinderen jonger dan 12 jaar.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Het Garantiefonds Reizen® kan bepaalde persoonsgegevens ter beschikking stellen van partners, dienstverleners, onderaannemers of aangestelden, die met hem samenwerken voor de levering van diensten of de commercialisering van haar producten. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden voor marketingdoeleinden, maar enkel om de diensten of producten van het Garantiefonds Reizen® te leveren, te commercialiseren of te optimaliseren. Het Garantiefonds Reizen® doet dus niet aan Direct Marketing. Wanneer hij de persoonsgegevens deelt met partners en/of dienstverleners, eist hij dat deze laatsten zich ertoe verbinden zijn Privacy Policy na te leven, de gegevens te beschermen en deze enkel voor eigen rekening te gebruiken. De diensten die door derden worden verleend kunnen betrekking hebben op de verzending van briefwisseling naar de Onderling Verzekerden, het beheer van de klantgegevens, de evaluatie van de belangstelling van de Onderling Verzekerden voor een product, de realisatie van tevredenheidsenquêtes... Het Garantiefonds Reizen® kan, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de persoonsgegevens eveneens delen met andere financiële vennootschappen met het oog op de goede uitvoering van het verzekeringscontract of wanneer het belang van de Onderling Verzekerde dit vereist. Tot slot zou het Garantiefonds Reizen®, in uitvoering van een wet, verplicht kunnen worden om, in het kader van een juridische procedure of een verzoek van de openbare overheden, persoonsgegevens te verspreiden.

Integriteit, bewaring en toegang tot de persoonsgegevens

Het Garantiefonds Reizen® zorgt ervoor de integriteit en de juistheid van de persoonsgegevens in zijn bezit bij te houden en te bewaren en dat deze worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. De gegevens worden bewaard gedurende de uitvoeringstermijn van het verzekeringscontract of de tijd die nodig is om het doeleinde te bereiken. De betrokkenen kunnen op eenvoudige vraag kosteloos hun gegevens inkijken en deze op ieder ogenblik laten verbeteren, schrappen, beperken of overdragen, overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving. De betrokkenen dienen hiervoor een schriftelijk verzoek te richten aan het Garantiefonds Reizen®, samen met een recto-verso kopie van hun identiteitskaart. De beveiliging van de persoonsgegevens is belangrijk voor het Garantiefonds Reizen®. Wat de transfer en de opslag van gegevens betreft, conformeert hij zich met de in de verzekeringssector goedgekeurde beveiligingspraktijken. Het Garantiefonds Reizen® doet niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering van haar (potentiële) Onderling Verzekerden.

Bescherming van de persoonsgegevens

Het Garantiefonds Reizen® neemt administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, verkeerd gebruik alsook tegen de niet-toegestane toegang, de verspreiding, de wijziging en vernietiging. In een streven om de vertrouwelijkheid en de integriteit van haar gegevens te bewaren heeft het Garantiefonds Reizen® dit engagement meegedeeld aan zijn voltallige personeel.

Cookies

Om de site beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van "cookies". Een "cookie" is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internetbrowser van de computer van de gebruiker. Deze "cookie" kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze "cookie" kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. De website van Garantiefonds Reizen® gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden. De meeste "cookies" blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een "cookie" wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden. Indien de gebruiker geen "cookies" wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de "cookies" kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.

Hoe het Garantiefonds Reizen® contacteren?

Indien men verzoeken heeft voor het Garantiefonds Reizen®, vragen of eventuele inlichtingen wil bekomen, omtrent diens Privacy Policy, kan hij als volgt gecontacteerd worden: Garantiefonds Reizen ovv, Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel, tel.: 02/240.68.00, fax: 02/240.68.08, e-mail: complain@gfg.be

Voor bijkomende inlichtingen of klachten kan men terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, e-mail: contact@apd-gba.be).

Belangenconflictenbeleid

Volgens de Belgische wetgeving gebaseerd op de Europese richtlijn met betrekking tot de markten van financiële instrumenten (Markets in Financial Instruments Directive of MiFID) is het Garantiefonds Reizen® ertoe verplicht alle nodige organisatorische en administratieve maatregelen te nemen teneinde belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren en de belangen van de klanten te behartigen. U kan een mogelijk belangenconflict melden via mail aan: complain@gfg.be Meer informatie vindt u hier.

Klacht

Definitie: "elke uiting van ontevredenheid met betrekking tot de verzekeringsactiviteiten van de Verzekeraar waarop impliciet of expliciet een antwoord wordt verwacht".

Procedure: elke klacht die men heeft tegen het Garantiefonds Reizen® kan worden ingediend per post: Garantiefonds Reizen ovv, Klachtendienst, Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel, of per e-mail: complain@gfg.be Men ontvangt daarna van het Garantiefonds Reizen® binnen de drie werkdagen een bewijs dat de klacht goed ontvangen is, tenzij men ondertussen reeds een antwoord te gronde zou hebben gekregen. Vervolgens zal het Garantiefonds Reizen® alles in het werk stellen om de klacht te behandelen binnen een termijn van maximum één maand. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop het Garantiefonds Reizen® de klacht beantwoord heeft, kan men zich wenden tot: Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, e-mail: info@ombudsman-insurance.be Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Toezichtbevoegdheid

Als onderlinge verzekeringsvereniging of ovv is het Garantiefonds Reizen® (BE 0455.084.111) (toegelaten onder codenr. 1055 bij KB van 30/08/1996 (BS 17/09/1996) voor de verzekeringsverrichtingen in takken 16 en 18, onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België of NBB (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten of FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel).

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website, de inhoud, de vorm alsook de informatie, namen, afkortingen en logo's aanwezig op de website van het Garantiefonds Reizen® zijn eigendom van deze laatste. De toegang tot de website houdt geenszins een overdracht van de intellectuele rechten in. Het is verboden om het geheel of een deel van de website of de informatie die zich erop bevindt te kopiëren, reproduceren, publiceren zonder de schriftelijke voorafgaande toelating van het Garantiefonds Reizen®.

Fraude

Elke fraude of poging tot fraude wordt gesanctioneerd volgens de toepasselijke wetgeving en/of de Algemene of Bijzondere voorwaarden van het Garantiefonds Reizen® en kan in voorkomend geval leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

De toegang tot en het gebruik van de website van het Garantiefonds Reizen® vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen met betrekking tot de website van het Garantiefonds Reizen®, de inhoud of het gebruik ervan zijn enkel de Belgische Hoven en Rechtbanken bevoegd.

Whistleblowing

Via dit meldpunt kunnen alle personen die in contact staan met het Garantiefonds Reizen®, aangifte doen van illegale of onregelmatige handelingen die een gevaar of risico inhouden op aantasting van de integriteit en belangen van deze laatste.

Aangezien een correcte melding onderhevig is aan een aantal regels, lichten we deze hieronder kort toe:

  • Een klokkenluidersmelding kan via whistleblowing@gfg.be verstuurd worden. De melding kan indien gewenst ook volledig anoniem plaatsvinden (de melder wordt in dat geval verzocht zijn melding te doen via schriftelijke communicatie naar het Garantiefonds Reizen® t.a.v. Whistleblowing Officer, Kalkoven 5 (b.0202), 1820 Steenokkerzeel (of via elk ander middel dat de aangever aanvaardbaar acht).
  • Op verzoek van de klokkenluider is het ook mogelijk om een inbreuk te melden door middel van een fysieke ontmoeting, die binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden.
  • Meldingen van klokkenluiders moeten de Whistleblowing Officer in staat stellen de aan de kaak gestelde feiten te onderzoeken. Deze moeten dus voldoende nauwkeurig en gedetailleerd worden beschreven. Ze moeten, indien mogelijk, worden gedocumenteerd met ondersteunende documenten. Daarbij zijn met name van belang: de aard van de inbreuk, de naam en functie van de aangegeven persoon, de locatie, de periode waarop de feiten betrekking hebben en elk ander element dat de meldende persoon relevant lijkt.
  • Klokkenluiders worden beschermd tegen represailles. Deze bescherming geldt uiteraard niet wanneer er bewust een onjuiste melding wordt verstuurd. In dat geval stelt de melder zich bloot aan sancties.
  • Al de ontvangen meldingen worden geregistreerd op een veilige en confidentiële wijze.
  • De klokkenluider zal ingelicht worden over de vordering van het onderzoek en diens resultaten, behalve wanneer hij verklaard heeft dat hij liever niet geïnformeerd wordt. Het Garantiefonds Reizen® ziet erop toe dat de informatie die via klokkenluiders wordt aangebracht, effectief wordt onderzocht en dat de nodige maatregelen worden getroffen om mistoestanden aan te pakken.

Meer informatie kan u hier vinden.