Algemene voorwaarden: annuleringsverzekering

look
  • Het Garantiefonds Reizen is verhuisd. Nieuw adres: Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel.

Annuleringsverzekering

Artikel 1. Wat waarborgt deze verzekering?

Wanneer een Onderling Verzekerde financieel onvermogend wordt verklaard voordat de reis een aanvang heeft genomen, waarborgt de Vereniging de terugbetaling van alle reeds door of namens reizigers aan de Onderling Verzekerde betaalde bedragen voor zover de desbetreffende dienst(en) als gevolg van diens financieel onvermogen niet worden verricht. Binnen de perken van deze Algemene Voorwaarden wordt de waarborg verleend in directe of analoge toepassing van artikels 54 tot en met 60, 65 tot en met 68, en 72 tot en met 74 van de Reiswet voor alle diensten waarvoor de Onderling Verzekerde zelf een eigen verplichting tot terugbetaling bij niet-uitvoering van de dienst(en) had. De analoge toepassing van de Reiswet geldt voor alle diensten die de Verzekeraar dekt maar die niet onder de toepassing van de Reiswet vallen.

Artikel 2. Wat is de omvang van de verzekering?

§1. De Vereniging waarborgt de terugbetaling aan de begunstigde reiziger van de reeds door hem aan de Onderling Verzekerde betaalde bedragen, wanneer de Onderling Verzekerde ten gevolge van zijn financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de begunstigde reiziger niet meer kan nakomen voor de uitvoering van het reiscontract.

§2. De door de begunstigde reiziger voor de aanvang van de reis gemaakte onkosten, zoals visumkosten, inentingen, reserverings- of wijzigingskosten, premies voor niet in de reissom begrepen reisverzekeringen en onderschreven door de begunstigde... worden niet door de Vereniging terugbetaald.

Artikel 3. Vervangende reis

De Vereniging heeft het recht om aan de begunstigde reiziger volgende keuze te laten:

(1) ofwel de terugbetaling van de reeds door de begunstigde reiziger aan de Onderling Verzekerde betaalde bedragen;

(2) ofwel de uitvoering van het reiscontract of van een vervangende reis, eventueel mits teruggave of opleg indien de vervangende reis respectievelijk minder duur of duurder is dan de uitkering waarop de begunstigde reiziger recht heeft. In deze gevallen beperkt de rol van de Vereniging zich louter tot het betalen van de leveranciers en kan er geen enkel ander recht voor de begunstigde reiziger jegens de Vereniging ontstaan.

Artikel 4. Wat zijn de verzekerde bedragen?

De Vereniging betaalt maximum het totaal van de door de begunstigde reiziger aan de Onderling Verzekerde betaalde reissom terug.

Artikel 5. Waarborg in de tijd

De waarborg geldt voor alle reiscontracten die de Onderling Verzekerde afsluit, terwijl de dekking van het verzekeringscontract van kracht is.

Artikel 6. Verplichtingen van de begunstigde reiziger bij schadegeval

§1. De begunstigde reiziger moet zijn aanvraag tot terugbetaling per aangetekend schrijven richten aan de Vereniging en dit binnen de 30 dagen vanaf de voorziene vertrekdatum op reis van de begunstigde reiziger.

§2. De aanvraag tot terugbetaling moet vergezeld zijn van volgende documenten:

(1) de bestelbon en/of het reiscontract en/of de bevestiging en/of de factuur;

(2) de betalingsbewijzen;

(3) de eventueel reeds afgeleverde reisdocumenten, zoals vervoerbiljetten, tickets, vouchers...

§3. De begunstigde reiziger dient alle vragen, die de Vereniging hem stelt betreffende zijn aanvraag, volledig en naar waarheid te beantwoorden, en desgevallend bijkomende informatie te bezorgen. De begunstigde reiziger moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

§4. De begunstigde reiziger mag geen betalingen meer verrichten aan de Onderling Verzekerde, nadat hij kennis kreeg van het financieel onvermogen van de Onderling Verzekerde.

§5. De Vereniging is gesubrogeerd in de rechten van de begunstigde reiziger door de betaling, zelfs gedeeltelijk, van de schadevergoeding aan de begunstigde reiziger en dit ten belope van de door de Vereniging verrichte betaling.

§6. Indien de begunstigde reiziger zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de Vereniging het recht:

(1) bij verzuim met bedrieglijk opzet, de dekking te weigeren;

(2) in de andere gevallen, de vergoeding of gemaakte kosten te verminderen of terug te vorderen ten belope van het door de Vereniging geleden nadeel.

§7. De bewijslast berust bij de Vereniging.