Algemene Voorwaarden: bijstandsverzekering

look
  • Het Garantiefonds Reizen is verhuisd. Nieuw adres: Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel.

Bijstandsverzekering

Artikel 7. Wat waarborgt deze verzekering?

Wanneer een Onderling Verzekerde financieel onvermogend wordt verklaard tijdens de reis, waarborgt de Vereniging de verderzetting van de reis of de terugbetaling van alle reeds door of namens reizigers aan de Onderling Verzekerde betaalde bedragen voor zover de desbetreffende dienst(en) als gevolg van diens financieel onvermogen niet worden verricht. Indien passagiersvervoer in de pakketreisovereenkomst is inbegrepen, waarborgt de Vereniging de repatriëring van de begunstigde reizigers. Binnen de perken deze Algemene Voorwaarden, wordt de waarborg verleend in directe of analoge toepassing van artikels 54 tot en met 60, 65 tot en met 68, en 72 tot en met 74 van de Reiswet voor alle diensten waarvoor de Onderling Verzekerde zelf een eigen verplichting tot uitvoering van de dienst(en) had. De analoge toepassing van de Reiswet geldt voor alle diensten die de Verzekeraar dekt maar die niet onder de toepassing van de Reiswet vallen.

Artikel 8. Wat is de omvang van de verzekering?

De Vereniging heeft het recht om, in het belang van de begunstigde, één van de volgende mogelijkheden aan de begunstigde reiziger op te leggen:

(1) ofwel de verderzetting van de geboekte reis; in dit geval beperkt de rol van de Vereniging zich louter tot het betalen van de leveranciers en kan er geen enkel ander recht voor de begunstigde reiziger jegens de Vereniging ontstaan.

(2) ofwel de repatriëring, desgevallend aangevuld met de terugbetaling van de niet-uitgevoerde reisdienst(en), en/of een verlengd verblijf in een gelijkwaardige accommodatie als de geboekte, wanneer de onmiddellijke repatriëring onmogelijk is.

Het transportmiddel evenals de accommodatie worden door de Vereniging bepaald

De Vereniging neemt de communicatiekosten ten laste, die de begunstigde reiziger in het buitenland heeft gemaakt om de Vereniging te bereiken, wanneer de oproep van de begunstigde reiziger gevolgd wordt door een bijstandverlening gewaarborgd door dit hoofdstuk.

Artikel 9. Wat zijn de verzekerde bedragen?

§1. De Vereniging betaalt alle kosten die voortvloeien uit de organisatie van de mogelijkheden, zoals vermeld in artikel 8.

§2. Haar prestaties mogen in geen geval financieel winstgevend zijn voor de begunstigde reiziger.

§3. De Vereniging kan de kosten van niet-contractuele prestaties uitgevoerd in het belang van de begunstigde reiziger, terugvorderen.

Artikel 10. Waarborg in de tijd

De waarborg geldt voor alle reiscontracten die de Onderling Verzekerde afsluit, terwijl de dekking van het verzekeringscontract van kracht is.

Artikel 11. Verplichtingen van de begunstigde reiziger bij schadegeval

§1. De begunstigde reiziger moet zijn aanvraag tot repatriëring zo spoedig mogelijk, richten aan de Vereniging, en de documenten vermeld in artikel 6 van deze Voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de Vereniging bezorgen en uiterlijk binnen de 30 dagen na de datum van zijn terugreis.

De verplichtingen van de begunstigde reiziger zijn dezelfde wanneer de begunstigde reiziger in het buitenland één of meerdere leveranciers van de Onderling Verzekerde die financieel onvermogend is, betaalt, na de Vereniging te hebben geïnformeerd en van deze haar akkoord te hebben gekregen.

§2. De begunstigde reiziger moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

§3. Indien de begunstigde reiziger zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de Vereniging het recht:

(1) bij verzuim met bedrieglijk opzet, de dekking te weigeren;

(2) in de andere gevallen, de vergoeding of gemaakte kosten te verminderen of terug te vorderen ten belope van het door de Vereniging geleden nadeel.

§4. De bewijslast berust bij de Vereniging.

§5. De Vereniging is gesubrogeerd in de rechten van de begunstigde reiziger door de betaling, zelfs gedeeltelijk, van de schadevergoeding aan de begunstigde reiziger en dit ten belope van de door de Vereniging verrichte betaling.