Algemene voorwaarden: definities

look
  • Het Garantiefonds Reizen is verhuisd. Nieuw adres: Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel.

Definities

Deze omschrijvingen gelden voor alle voorwaarden van het verzekeringscontract.

REISWET: Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (of enige latere vervangende of aanvullende wetgeving ter zake). De begrippen in deze voorwaarden dienen in de eerste plaats conform deze wet begrepen te worden.

VERZEKERAAR: de onderlinge verzekeringsvereniging "Garantiefonds Reizen" - "de Vereniging" genoemd - met maatschappelijke zetel te Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel.

ONDERLING VERZEKERDE of Verzekeringnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die het verzekeringscontract sluit met de verzekeraar.

BEGUNSTIGDE: naar gelang het geval, zoals hierna beschreven, de Onderling Verzekerde zelf, of, de reiziger die, over een reiscontract, zoals hierna bepaald, met een Onderling Verzekerde beschikt en in wiens voordeel de verzekeringsprestaties bedongen zijn.

REISCONTRACT: elk contract dat de Onderling Verzekerde afsluit met de reiziger, en één of meer reisdiensten omvat.

TOEPASSINGSGEBIED: vallen onder het toepassingsgebied van het verzekeringscontract:

(1) pakketreizen die door professionelen aan reizigers te koop worden aangeboden of verkocht, gekoppelde reisarrangementen die door professionelen voor reizigers worden gefaciliteerd en reisdiensten bedoeld in artikel 2, 1° van de Reiswet, afzonderlijk verkocht door een organisator die handelt als tussenpersoon of een doorverkoper die handelt als tussenpersoon;

(2) pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en afzonderlijk als tussenpersoon verkochte reisdiensten, die worden gekocht op basis van een algemene overeenkomst voor het regelen van zakenreizen tussen een professioneel en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Vallen niet onder het toepassingsgebied van het verzekeringscontract, tenzij de verzekeraar dit expliciet aanvaardt in het verzekeringscontract afgesloten vanaf 1 juli 2018 of tenzij deze reeds verzekerd waren in het verzekeringscontract voor 1 juli 2018 (en aldus verzekerd blijven tot Verzekeraar en Onderling Verzekerde anders overeenkomen):

(a) pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en afzonderlijk verkochte reisdiensten, die een periode van minder dan vierentwintig uur beslaan, tenzij zij een overnachting omvatten;

(b) pakketreizen die worden aangeboden en gekoppelde reisarrangementen, die worden gefaciliteerd, incidenteel en zonder winstoogmerk en uitsluitend aan een beperkte groep reizigers;

(c) afzonderlijk verkochte reisdiensten die niet onder punten (1) en (2) van het toepassingsgebied van het verzekeringscontract vallen.